Login

FAQ

1.   Podstawy

1.1.   Jak dowiedzieć się czegoś o Subversion?

Razem z Subversion rozprowadzana jest bogata dokumentacja wprowadzająca krok po kroku w tajniki pracy z tym systemem kontroli wersji. Dodatkowo na SeRCu znajduje się strona zawierająca odnośniki do dodatkowych pomocy.

1.2.   Jak się zalogować?

Najważniejsze o czym należy pamiętać, to:

 • nazwa repozytorium jest następującej postaci:

  http://serce.ics.p.lodz.pl/<repozytorium_przedmiotu>/<id-grupy>
  

  gdzie <repozytorium_przedmiotu> jest członem identyfikującym przedmiot, prowadzących i termin, w którym odbywają się zajęcia (zobacz również listę obsługiwanych repozytoriów), natomiast <id-grupy> to identyfikator grupy studentów, który został podany w trakcie rejestracji;

 • logowanie odbywa się za pomocą loginu podanego przy rejestracji; każdy student posiada swój własny login i swoje własne hasło.

1.3.   Jak umieścić projekt w repozytorium?

Po pierwsze: zapoznać się z dokumentacją!

Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak umieścić pierwszą wersję projektu w repozytorium. Załóżmy, że mamy nasz projekt w katalogu proj1, miejsce, w którym pracujemy to katalog workplace, nasze repozytorium to https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/test/projekty.

 1. Wyciągnąć aktualną zawartość repozytorium:

  bash$ cd workplace
  bash$ svn co https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/test/projekty
  

  Po wykonaniu tych poleceń powinniśmy w katalogu workplace mieć katalog o nazwie projekty zawierający to, co do tej pory w repozytorium umieściliśmy. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, w katalogu tym znajduje się między innymi katalog o nazwie .svn zawierający pomocnicze pliki Subversion.

 2. Skopiować nasz projekt do katalogu projekty.

 3. Poinformować Subversion, że dodaliśmy nowe pliki (nowy katalog) do repozytorium:

  bash$ cd projekty
  bash$ svn add proj1
  
 4. Zatwierdzić zmiany (czyli wykonać commit):

  bash$ svn commit
  

1.4.   Co umieszczać w repozytorium?

Wszystko co potrzebne i nic ponadto. Co to oznacza w praktyce? W repozytorium powinny znaleźć się wszystkie źródła projektu i inne pliki konieczne do zbudowania programu lub wymagane w trakcie jego pracy. Nie należy umieszczać w repozytorium plików, które mogą zostać wygenerowane z plików źródłowych, jak również plików pomocniczych tworzonych przez narzędzia, z których korzystamy.

W szczególności nie umieszcza się w repozytorium plików binarnych będących wynikiem kompilacji!

1.5.   Dlaczego nie mogę wykonać commitu (svn: No external editor available)?

Subversion poinforomowało, że wystąpił błąd. Należy komunikat o błędzie przeczytać ze zrozumieniem i odpowiednio zareagować. Sposób rozwiązania problemu znajduje się w treści komunikatu.

W momencie wykonywania commitu, Subversion oczekuje podania komentarza opisującego wprowadzone zmiany. Nosi on nazwę commit logu. Komunikat ten można podać w linii poleceń lub pobrać z pliku. Jeśli tego nie uczyniono, Subversion spróbuje uruchomić edytor, którego nazwa jest określona przez zmienne środowiskowe EDITOR, VISUAL lub SVN_EDITOR, umożliwiając tym samym wprowadzenie komentarza. Jeśli zmienne te nie są zdefiniowane i nie podano commit logu w inny sposób, Subversion wygeneruje opisywany wyżej błąd.

Zobacz również odpowiedź na pytanie: Co to są "commit logi" i po co je pisać?.

1.6.   Jak się nazywa repozytorium dla przedmiotu X?

Nazwę repozytorium dla przedmiotu X można sprawdzić na liście obsługiwanych repozytoriów.

1.7.   Co to są "commit logi" i po co je pisać?

"Commit logi" to komentarze związane z wykonanym commitem. Ich celem jest związanie z daną rewizją czytelnej i zrozumiałej dla człowieka informacji o tym, jakie zmiany zostały wprowadzone.

Dobry komentarz powinien być jednocześnie czytelny i zwięzły. Powinien informować, co zostało zmienione i dlaczego. Nie ma potrzeby rozpisywania się, ale komentarz ten powinien być pomocny komuś, kto poszukuje momentu wprowadzenia pewnych konkretnych zmian.

Komentarze powinny być pisane po polsku, całymi zdaniami. Tekst powinien być zawijany na 80 kolumnie.

1.8.   Przy próbie połączenia się z repozytorium, połączenie "zawiesza się"

Jeśli nie jest to problem po stronie klienta (bardzo wolne, lub niesprawne łącze, itp.), a serwer odpowiada na pingi, należy o tym problemie powiadomić administratora repozytoriów. Problem ten w 99% przypadków nie jest groźny dla danych znajdujących się w repozytoriach, wymaga jednak interwencji administratora.

2.   Jak rozpocząć?

2.1.   Repozytoria

Repozytoria zakładane są po jednym dla każdego przedmiotu zgłoszonego przez prowadzących. Jest to wykonywane przez administratora na początku semestru. Wszystkie grupy laboratoryjne współdzielą jedno repozytorium, stąd jednolita numeracja rewizji przy zatwierdzaniu zadań przez studentów będących w różnych grupach.

2.2.   Rejestracja kont

Konta zakładane są przez prowadzących, wraz z podziałem na grupy laboratoryjne (odpowiadające zajęciom w konkretnych godzinach) oraz grupy studenckie (odpowiadające zespołom pracującym na zajęciach). Założenie kont wymaga przygotowania informacji o logowaniu dla całej grupy studentów, w postaci listy rekordów (jedna linia - jeden rekord).

Każdy zespół podaje dane w postaci:

login:skrót-hasła:id-grupy:imię i nazwisko:e-mail

login, to proponowana nazwa użytkownika, np. numer indeksu studenta. Login może składać się jedynie z małych liter angielskich: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz, cyfr: 0123456789, oraz: _ (znaku podkreślenia).

Uwaga! Login nie może zawierać kropek - ograniczenie techniczne panelu kontrolnego.

id-grupy, to identyfikator dwuosobowego (lub więcej) zespołu studentów pracujących razem na laboratorium. Identyfikator ten będzie wykorzystany jako nazwa katalogu zawierającego zadania tego zespołu.

skrót-hasła to zaszyfrowane hasło, umożliwiające dostęp do repozytorium.

Do wygenerowania skrótu hasła można posłużyć się udostępnionym na stronach SeRCa generatorem skrótów haseł.